โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2566ประกาศเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม


การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา
                   1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายอาหารได้ที่โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม (ห้องธุรการโรงเรียน
     อาคาร 1)  ได้ตั้งแต่ วันที่ 3-5 พฤษภาคม  2566 เวลา 08.30 น. – 16.30  น.
                   2 ยื่นซองประมูล/เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา  10.00 น. พร้อมทั้งประกาศ
     รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
                   3 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง
          เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหาร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  ดังนี้
                         1.  ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน
   (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน)
                         2. ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้
             - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา
                                                              - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
                                                              - ใบรับรองแพทย์
                                                              - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2566,00:00   อ่าน 126 ครั้ง