ท่านคิดว่าโรงเรียนสมควรจ้างครูชาวต่างชาติ ในสถานการณ์โควิดหรือไม่
1 .
สมควร
30  % 
2 .
ไม่สมควร
70  % 

  ปิดหน้าต่างนี้
จำนวนผู้ร่วมโหวดทั้งหมด 10 ท่าน