โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคอนกรีต ๑ ชั้นยกพื้น (อาคารเรียน ก)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคอนกรีต ๑ ชั้นยกพื้น (อาคารเรียน ข)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคอนกรีต ๑ ชั้นติดพื้น (อาคาร ค)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกพื้น (อาคาร ๑๐๘ล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดพื้น (อาคารฝึกงาน ๑๐๒/๒๗)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดพื้น (อาคารเรียนกึ่งถาวร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกพื้น (อาคารเรียน ๑๐๘ล๓๐)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..