โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนัชธิดา พิมอุทา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณพัชชนันท์ โพธิวัฒน์
ครู คศ.2

นางศศิวิมล พุทธวงค์
ครู คศ.3
อีเมล์ : sasi_putthawong@gmail.com

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
ครู คศ.1