โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายบัณฑิตย์ คมใส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางบัวทอง เบ็ญมาศ
ครู คศ.3

นายพรทิพย์ นามทองใบ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0918624748
อีเมล์ : namtongbia@gmail.com