โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวมาลีวัลย์ สมใจ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุทธิกาญจน์ ศรีเลิศ