โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณัฐสุดา สืบวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา
ครู คศ.3

นายอุดร การะเกษ
ครู คศ.3

นางสาวดุษฎี บรรพชาติ
ครู คศ.3

นายบุญร่วม ราษี
ครู คศ.3

นายฉัตรประชา ทันนา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0973354299

นายภัทรพงษ์ ศรีทัน
ครูผู้ช่วย

นายทองคำ บุญล้อม
พนักงานราชการ