โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาพร สิมนาม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณานิตา พางาม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิราภรณ์ ว่องไว
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริสา เครือคุณ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรพรรณ สุพิมพ์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวณีย์ ปะระมัติ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายนพพล สุวะดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรพล ยอดแก่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายศักสิทธิ์ พลรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช แก้วสีลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษ์ ทองหม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวงามจิตร ศรีมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ กัญญาบัตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจกัลยาณี เสนาพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ คำจุ่ล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร วงค์ละคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณา กลิ่นพะยอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชราภรณ์ ทองใบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิตา โสตินัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑาทิพย์ รัตนวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิภาลักษ์ อ้อมชมภู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภาภรณ์ สังข์ภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4