โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ