โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  จัดการศึกษาได้มาตรฐาน   สืบสานภูมิปัญญาไทย  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   งามพร้อมคุณธรรม   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล