โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายโกวิท วันศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนันทัษภรณ์ พิมพ์พงษ์
ครู คศ.1

นางสาวปัญจรัตน์ โลมะบรรณ์
ครู คศ.2

นางจุฑารัตน์ ผิวงาม
ครู คศ.1