โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
. พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

. เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา

. อนุรักษ์พันธุ์พืช และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม

. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง