โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
QR code วิชาเรียน ม1 -ม6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 123377
ตารางการจัดการเรียนทางไกล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.98 KB 123412
เอกสารใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 123626
เอกสารใบมอบตัว ม4 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 123597
เอกสารใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 123516
เอกสารใบมอบตัว ม1 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 123521
Tap Test Analysis Program (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Excel ด้วยสูตร KR-20) Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 123269
Zoomit RAR Archive ขนาดไฟล์ 62.13 KB 123193
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 123444
ภูมิศาสตร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 123592
หลักสูตรปรับปรุง 60 วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 123628
วิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐานการงาน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 247.94 KB 123268
ตัดต่อวีดีโอง่ายๆด้วย Sony Vegas Word Document ขนาดไฟล์ 305.09 KB 123302
การใช้ Flipalbum Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 123350
การใช้ WebPage Word Document ขนาดไฟล์ 519 KB 123554
งานวิจัยในชั้นเรียน
รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนเรื่องอาณาจักรอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.75 KB 123303
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบทำนาย สังเกต อธิบาย Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 123496
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 123449
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชากระบี่กระบอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 16.14 KB 123779
การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราแม่ กก กด กน กบ โดยใช้หนังสือภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 123467
การศึกษาเจตคติของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.15 KB 123473
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 124004
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) เรื่องพืชสวยงามลดโลกร้อน โดยใช้โดยใช้ใบความรู้และการปฏิบัติจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 123256
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ สำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 123335
การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 14.33 KB 123571
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 Word Document ขนาดไฟล์ 479 KB 124104
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.34 KB 123222
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกหัดการสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 123630
งานวิจัยหน้าเดียว การใช้แบบฝึกหัดเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 132108
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อสอน ตามหลัก Phonics 5 Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 123500
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Excel) Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 128132
บทคัดย่องานวิจัยหมอนสม๊อค Word Document ขนาดไฟล์ 13.85 KB 123383
งานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน จัดห้องเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.76 KB 29597
แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 371.11 KB 29597
สถานที่รับรายงานตัว ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.59 KB 29597
จัดช้ันเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.97 KB 123436
จัดช้ันเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.76 KB 123197
เอกสารรายงานตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.21 KB 123395
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 123286
แบบคําร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 123586
แบบคําร้องขอระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ1).. Word Document ขนาดไฟล์ 17.51 KB 123478
แบบคําร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 123381
>โปรแกรม Bookmark 123495
รายชื่อนักเรียน 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 329 KB 123198
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 592 KB 123580
งานกิจการนักเรียน
คู่มือสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.56 KB 124020
คู่มือนักเรียน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 123512
ใบลานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.44 KB 124250
งานแผนงานและนโยบาย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 123363
SAR 61 Word Document ขนาดไฟล์ 516.33 KB 123419
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.02 KB 123330
งานเตรียมแผนปฏิบัติการ2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 227.32 KB 123327
SAR2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 123369
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.92 KB 123349
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 123307
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.29 KB 123422
ผลการประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 395.1 KB 123343
รายงานประจำปี (SAR)2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 123469
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 121.13 KB 123176
แผนปฏิบัติราชการปีงบ-59 Word Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 123479
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.97 KB 123270
งานงบประมาณ
govtax 123235
งานบริหารบุคคล
คู๋มือการปฏิบัติงานราชการ 123575
เเบบรายงานการประชุมโรงเรียนกันทรลักา์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 212.5 KB 123523
แบบหนังสือรับโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 146.5 KB 123241
เเบบประกาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.35 KB 123521
เเบบข้อบังคับโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.77 KB 123228
เเบบระเบียบโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.73 KB 123612
เเบบคำสั่งโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.29 KB 123397
เเบบหนังสือภายในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 123209
แบบหนังสือภายนอกโรงเรียนกันทรลักา์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 123299
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 384 KB 123647
ID-Plan Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 123559
งานบริหารทั่วไป
กฎระเบียบว่าด้วยเรื่อง การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.44 KB 123382
วารสาร ลูกไทรทอง ประจำปี 60 123305
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 10/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 216.5 KB 123378
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 6/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 123259
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 4/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 217.5 KB 123627
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 3/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 214 KB 123523
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 123256
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.58 KB 123261
รายงานการประชุม0461 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.04 KB 123247
รายงานการประชุม ครั้งที่ 02/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.41 KB 123628
รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97 KB 123536
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.75 KB 123590
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.86 KB 123512
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.78 KB 123257
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.98 KB 123330
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.56 KB 123621
วาระการประชุม
ระเบียบวาระประชุม-0860 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.78 KB 123640
ระเบียบวาระประชุม-0760 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.12 KB 123605
ระเบียบวาระประชุม-0660 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.53 KB 123375
ระเบียบวาระประชุม-0560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.87 KB 123330
ระเบียบวาระประชุม-0360 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.36 KB 123482
ระเบียบวาระประชุม-0260 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.37 KB 123348
ระเบียบวาระประชุม-0160 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 123616